Wioletta Miłkowska

Dyrygent, pedagog, profesor sztuk muzycznych.
Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC
Filia w Białymstoku w kadencji 2020-2024.
Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.
Jest absolwentką Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina Filii w Białymstoku w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożeny Violetty Bieleckiej oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę w UMFC rozpoczęła w 1990 roku. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. W kadencji 2016-2020 była członkiem Rady Naukowej Uczelni. W obecnej kadencji 2020-2024 reprezentuje Wydział w Radzie Dyscypliny Artystycznej oraz w Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) a także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana jest do jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.
Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych ( m. in. były to kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, D. Stachowicza, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. Beethovena, F. Schuberta, G. Rossiniego, S. Moryty, K. Jenkinsa, J. Ruttera ). Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD.
Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest twórczość funeralna. Efekty badawcze zostały przedstawione w rozprawie pt. -Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Jest też autorką, redaktorem naukowym publikacji książkowych i licznych artykułów dotyczących chóralistyki polskiej.
Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć; W kręgu chóralistyki polskiej ).
Wioletta Miłkowska od 30 lat jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006 -2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011).Od kilku lat współpracuje z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi w ramach autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego „Rozśpiewany Białystok”.
Jest także współzałożycielem Międzynarodowego Chóru Morza Bałtyckiego ( w jego skład wchodzą członkowie zespołów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich ), z którym realizuje artystyczne przedsięwzięcia.
Wyróżniona Nagrodami I stopnia Rektora UMFC. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Statuetką Nauczyciel Mądry Sercem – Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku. Za swą działalność została odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. W roku 2018 uhonorowania odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.