Sylwetka absolwenta

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia pierwszego stopnia

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prawidłowego stosowania zasad techniki dyrygenckiej, zna repertuar i materiał muzyczny różnych epok oraz umie samodzielnie opracowywać repertuar, a także programy koncertów różnorodnych zespołów muzycznych, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika)
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne)
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym

Absolwent specjalności muzyka szkolna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej
 • zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki pozwalającą na realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Ma wiedzę w zakresie szczegółowej metodyki związanej ze specyfiką specjalności. Potrafi uczyć się i doskonalić własny warsztat pedagogiczny z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Potrafi umiejętnie komunikować się z podopiecznymi, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
Absolwent kierunku miał możliwość realizacji zindywidualizowanego procesu dydaktycznego umożliwiającego wybór przedmiotów zgodnych z własnymi zainteresowaniami z zasobu przedmiotów swobodnego wyboru. Podczas studiów absolwent kierunku nabył i rozwinął kompetencje społeczne. Potrafi realizować własne koncepcje i różnorodne działania artystyczne. Umiejętnie wykorzystuje swoją wyobraźnię, intuicję, kreatywność do twórczej postawy i samodzielnego myślenia podczas rozwiązywania problemów artystycznych oraz pedagogicznych. Absolwent wykazuje umiejętność współpracy w grupie – potrafi planować wspólne działania, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w projektach zespołowych, jest przygotowany do prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Potrafi projektować i efektywnie realizować działania pedagogiczne (dydaktyczne i wychowawcze) na wszystkich etapach edukacyjnych.

Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazuje inicjatywę twórczą, umie podejmować decyzje oraz posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, literatura muzyczna, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia, a także zawodowych zespołów muzycznych.

Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na III i IV etapie edukacyjnym (muzyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne)
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności w zakresie oprawy muzycznej liturgii oraz na potrzeby środowisk kościelnych (szkoły organistowskie). Student w zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na III i IV etapie edukacyjnym (muzyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne)
  • zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami

Absolwent specjalności edukacja artystyczna szkolna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności realizacji procesu nauczania w zakresie edukacji artystycznej na III i IV etapie edukacyjnym w szkolnictwie ogólnokształcącym (muzyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne). W zależności od wyboru konkretnego segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru, absolwent miał możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne)
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami

Absolwent kierunku potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny organizować działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury. Potrafi dokonać krytycznej oceny własnych oraz innych działań twórczych i artystycznych. Dysponuje znajomością podstawowych zagadnień prawnych. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej
w społeczeństwie.

Absolwent kierunku miał możliwość realizacji zindywidualizowanego procesu dydaktycznego poprzez wybór przedmiotów zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.