Polskie Ramy Kwalifikacji

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) powołał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Skład komisji:
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC — przewodniczący, prorektor ds. studenckich i dydaktyki
ad. dr hab. Michał Sławecki — koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia
ad. dr Miłosz Bembinow — przedstawiciel Wydziału I
ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa — przedstawiciel Wydziału II
prof. dr hab. Tomasz Strahl — przedstawiciel Wydziału III
ad. dr hab. Jolanta Janucik — przedstawiciel Wydziału IV
dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC — przedstawiciel Wydziału V
prof. dr hab. Witold Osiński — przedstawiciel Wydziału VI
dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC — przedstawiciel Wydziału VII
stud. Katarzyna Stasiewicz — przedstawiciel Studentów
mgr Paweł Choina — przedstawiciel Doktorantów

Efekty uczenia się – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Archiwum KRK

Archiwum PRK 2017

Karta przedmiotu 2019-2020 – wzór