Ocena nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMFC za lata 2014-2016

Na podstawie § 61 oraz § 62 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dn. 29.06.2015 r. z późn. zm.) w zw. z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Senat UMFC w dniu 28 lutego 2017 r. podjął uchwałę nr 17/52/2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie za lata 2014-2016.
Wzorem lat ubiegłych procedura przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich wymaga wypełnienia kwestionariusza pt. Informacja o działalności artystycznej, pedagogicznej i naukowej w latach 2014-2016 przez pedagogów oraz Karty oceny przez kierowników katedr oraz dziekanów. Ocenie nie podlegają nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli pracę w Uczelni po 1 października 2016 r.

Uchwała Senatu nr 17/52/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2