NNW

Ubezpieczenia NNW dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić specjalny program ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, który został opracowany przez profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego we współpracy z towarzystwem InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group.

Specjaliści z firmy Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., po przeprowadzeniu analizy ryzyk, jak również po wypracowaniu wspólnych założeń, przedstawili propozycję programu, z którą wystąpili do najlepszych zakładów ubezpieczeniowych na rynku. W odpowiedzi zostały przedstawione oferty, spośród których przez przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów została wybrana najlepsza.

Rozwiązanie jest tym bardziej unikatowe, że za sprawą Pana Rektora, prof. zw. dr. hab. Klaudiusza Barana oraz Pani Kanclerz, mgr Pauliny Rezler, zostały pozyskane dodatkowe środki na dofinansowanie składki opłacanej przez studentów i doktorantów w wysokości 50%.

Oferta jest ważna do 14.12.2018 r.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie to dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie sprawności organizmu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.

Wysokość świadczenia określana jest na podstawie tabel uszczerbku na zdrowiu — 1% uszczerbku odpowiada świadczeniu w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia i dostępne warianty:

Jak się ubezpieczyć:

 1. Zapoznaj się z załączonymi dokumentami: 
  – Deklaracja imienna — ubezpieczenie NNW
   
  – Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych
  – Ulotka EDU oferta NNW dla UMFC do 14-12-2018
  – EDU — zgłoszenie szkody: informacja
  – OWU — EDU Plus — 2018
  – TABELA: NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU
 2. Wybierz wariant i do 14.12.2018r złóż wniosek oraz zapłać składkę. 
  Wnioski można składać i pobierać w Dziale Nauczania UMFC (pokój 405, II piętro, w godzinach 8:00–16:00).
  Wpłat, z uwzględnieniem składki sponsorowanej, należy dokonywać na konto:
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2 
  00–368 Warszawa
  Nr rach.: 69 2490 0005 0000 4600 4011 9257
  Tytuł przelewu: imię i nazwisko, nr PESEL 

 3. Żyj dobrze ubezpieczony i w przypadku nieszczęśliwego wypadku – korzystaj z polisy zgodnie z załączonymi informacjami!

Osoby kontaktowe:

Osoba kontaktowa ze strony UMFC: Michał Przygoński, e-mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl.

Osoba kontaktowa ze strony InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group: Katarzyna Witczak, e-mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

Osoba kontaktowa ze strony brokera ubezpieczeniowego: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.: Maria Brzeska, tel.: e-mail: osobowe@b-i-k.pl, (22) 622–05-42 /0–513-186–101.