Naruszenia praw autorskich i pokrewnych – warsztaty

II EDYCJA WARSZTATÓW

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością za nieuprawnione korzystanie oraz dochodzenie roszczeń, w oparciu o najnowszą praktykę sądową po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.

5 kwietnia 2017r., Warszawa

OPIS
Celem szkolenia, prowadzonego przez radcę prawnego Pawła Markiewicza, jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich. Prowadzący przedstawi zarówno wytyczne dotyczące korzystania z utworów w granicach prawa, jak i potencjalne konsekwencje dokonanych naruszeń. Przedmiotem szkolenia będą także szeroko dyskutowane kwestie związane ze specyfiką naruszeń praw autorskich w środowisku cyfrowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przekazaniu doświadczeń procesowych związanych z dochodzeniem naruszeń praw autorskich, ale także obroną przed takim zarzutami.

PROGRAM
1. Granice monopolu autorskiego w środowisku analogowym i cyfrowym, czyli kiedy dochodzi do korzystania z praw autorskich?
2. Pola eksploatacji i zakres licencji. Spory na tle wykonywania umowy autorskoprawnej; naruszenie praw autorskich czy naruszenie umowy?
3. Naruszenia licencji ustawowych i ich konsekwencje.
4. Ograniczenia korzystania wynikające z osobistych praw autorskich:
– prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste,
– rzetelne wykorzystanie utworu oraz prawo do integralności – przykłady naruszeń,
– kiedy brak oznaczenia autorstwa nie narusza praw osobistych?
– klauzule umowne dot. wykonywania osobistych praw autorskich oraz ich skuteczność.
5. Specyfika naruszeń w środowisku cyfrowym:
– pobieranie i udostępnianie plików oraz streaming w świetle prawa autorskiego,
– czy linkowanie w Internecie narusza prawa autorskie? Znaczenie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE,
– ryzyko prawne związane z korzystaniem z materiałów dostępnych w sieci na otwartych licencjach,
– odpowiedzialność udostępniającego sieć Wi-Fi za naruszenia dokonane przez użytkowników.
6. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną; orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów polskich w sprawie Chomikuj.pl.
7. Strona podmiotowa czynów naruszających majątkowe prawa autorskie i pokrewne – czyli kto odpowiada za naruszenie bezpośrednio a kto pośrednio:
– sprawstwo, współsprawstwo,
– podżeganie i pomocnictwo w naruszeniach.
8. Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości odszkodowania za naruszenie praw autorskich. W jakich przypadkach można żądać dwukrotności wynagrodzenia? – aktualne orzecznictwo sądów.
9. Procesowe aspekty dochodzenia ochrony praw autorskich i pokrewnych:
– przedawnienie roszczeń,
– zabezpieczenie dowodów i roszczeń w procesie cywilnym,
– dochodzenie roszczeń informacyjnych.

Informacje organizacyjne

Data: 5 kwietnia 2017 r. godziny: 10:00 – 16:15
Miejsce: Warszawa, Golden Floor Millenium Plaza
Rabat: szkolenie objęte programem lojalnościowym „Wiedza”
Dodatkowe: Możliwość zwolnienia z podatku VAT (dla upoważnionych)

Cena:
590 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym do 29 marca 2017 r
690 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym po 29 marca 2017 r