Krajowe Ramy Kwalifikacji

Opis przedmiotu

Przewodnik

Opis przedmiotu – Formułowanie opisów modułowych efektów kształcenia. Dr. Michał Sławecki. Koordynator ds. wdrożenia i doskonalenia uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Efekty kształcenia

Instrumentalistyka
Akordeon – I stopień
Akordeon – II stopień
Instrumenty dęte – I stopień
Instrumenty dęte – II stopień
Fortepian – I stopień
Fortepian – II stopień
Gitara – I stopień
Gitara – II stopień
Historia muzyki
Instrumenty smyczkowe – I stopień
Instrumenty smyczkowe – II stopień
Kierunkowe efekty kształcenia – I stopień
Kierunkowe efekty kształcenia – II stopień
Klawesyn – I stopień
Klawesyn – II stopień
Literatura specjalistyczna – organy II stopień
Metodologia pracy naukowej
Organy – I stopień
Organy II stopień
Perkusja – I stopień
Perkusja – II stopień
Seminarium pracy dyplomowej
Studia orkiestrowe – flet I stopień
Studia orkiestrowe – flet II stopień

Wokalistyka
Śpiew solowy – studia I stopnia
Śpiew solowy – studia II stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Kierunkowe Efekty Kształcenia – I stopień
Kierunkowe Efekty Kształcenia – II stopień
Efekty specjalnościowe – I stopień – muzyka kościelna
Efekty specjalnościowe – I stopień – muzyka szkolna
Efekty specjalnościowe – I stopień – prowadzenie zespoł muzycznych
Efekty specjalnościowe – II stopień – muzyka kościelna
Efekty specjalnościowe – II stopień – edukacja artystyczna szkolna
Efekty specjalnościowe – II stopień – prowadzenie zespołów muzycznych

Karty przedmiotów znajdują sie w zakładce Sylabusy w dziale Dla Studenta

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

J.M. Rek­tor prof. zw. Ryszard Zimak , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póź­niej­szymi zmia­nami) powo­łał Uczel­nianą Komi­sję ds. Zapew­nie­nia Jako­ści Kształ­ce­nia (UKZJK) na okres 07.01.2013–31.08.2016. W skład UKZJK weszły nastę­pu­jące osoby:

 • prof. zw. Andrzej Bana­sie­wicz — prze­wod­ni­czący, pro­rek­tor ds. dydaktyki
 • ad. dr Michał Sła­wecki — koor­dy­na­tor ds. zapew­nie­nia jako­ści kształ­ce­nia[1]
 • ad. dr Miłosz Bem­bi­now — przed­sta­wi­ciel Wydziału I
 • ad. dr Jaro­sław Wró­blew­ski — przed­sta­wi­ciel Wydziału II
 • ad. dr Paweł Gusnar — przed­sta­wi­ciel Wydziału III
 • prof. UMFC Maciej Pio­trow­ski — przed­sta­wi­ciel Wydziału IV
 • prof. UMFC dr hab. Piotr Wil­czyń­ski — przed­sta­wi­ciel Wydziału V
 • prof. UMFC Witold Osiń­ski — przed­sta­wi­ciel Wydziału VI
 • prof. UMFC dr hab. Lilianna Sta­warz — przed­sta­wi­ciel Wydziału VII
 • stud. Jakub Ste­fek — przed­sta­wi­ciel Stu­den­tów
 • mgr Marta Dziewanowska-Pachowska — przed­sta­wi­ciel Doktorantów

Załącz­niki:
Zarzadzenie nr. 01-2013 powolanie Uczelnianej Komisji Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia
Zarzadzenie nr. 17-2013 wprowadzenie zmian w zarzadzeniu nr. 01-2013