Koło Naukowe Pianistów

Koło Naukowe Pianistów

Opiekun Koła: dr. hab. Olga Anikiej

Przewodniczący: Katarzyna Dakowicz

Wiceprzewodniczący: Marcin Rogalski

 • Siedziba Koła Naukowego

Koło działa przy Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej – Pracowni Fortepianu, Klawesynu i Organów. Siedzibą Koła Pianistów jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej
i Wokalistyki, zwany dalej „Uczelnią”.

 • Cele i zadania Koła Naukowego Pianistów
 • popularyzacja muzyki fortepianowej oraz poszerzanie wiedzy naukowej związanej
  z literaturą fortepianową,
 • wymiana doświadczeń między członkami Koła,
 • rozwój i promocja działalności artystycznej członków Koła,
 • integracja środowiska muzycznego – zwłaszcza pianistów i miłośników muzyki fortepianowej,
 • stworzenie pola do swobodnej dyskusji na tematy związane z muzyką fortepianową,
 • propagowanie dbałości o instrumenty (fortepiany) wśród studentów uczelni.
 • Formy działalności
 • organizacja audycji wewnątrzuczelnianych, koncertów studentów klasy fortepianu,
 • organizacja warsztatów w formie masterclass, seminariów i wykładów dotyczących wykonywania muzyki fortepianowej,
 • prowadzenie strony internetowej zrzeszającej członków Koła i sympatyków,
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi,
 • wymiana nagrań muzyki fortepianowej i literatury specjalistycznej między członkami Koła,
 • organizowanie wyjazdów na wydarzenia muzyczne,
 • pogłębianie współpracy z absolwentami klasy fortepianu podczas wspólnych koncertów, jak również z wykładowcami uczelni i znanymi osobistościami ze świata muzycznego.
 • Członkowie Koła Naukowego Pianistów

Członkostwo w kole jest dobrowolne. Koło zrzesza studentów, pianistów, absolwentów uczelni i miłośników muzyki fortepianowej.

Członek ma prawo do:

 • swobodnego wyrażania opinii podczas dyskusji i zebrań koła,
 • zgłaszania własnych projektów artystycznych i pomysłów dotyczących organizacji wydarzeń związanych z działalnością Koła,
 • czynnego uczestnictwa w organizowanych przez Koło warsztatach w formie masterclass,
 • czynnego udziału w prowadzeniu strony internetowej Koła.

Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w pracach Koła oraz przestrzegania statutu Koła.

 • Władze Koła Naukowego Pianistów

Władzę Koła stanowi Zarząd złożony z Przewodniczącego Koła oraz Wiceprzewodniczącego.

Prezes Koła kieruje jego pracą oraz reprezentuje jego działalność wobec władz uczelni i innych instytucji kulturalnych. Przewodniczący Koła jest wybierany przez członków Koła na okres 1 roku. W razie absencji Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący. Nad działalnością Koła czuwa opiekun naukowy wybierany spośród pracowników naukowych uczelni.

 • Źródło finansowania i pomoc materialna

Działalność Koła Naukowego Pianistów jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni. Władze mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów prywatnych i państwowych. Środki finansowe mogą pochodzić z dotacji, grantów, darowizn i sponsoringu.

Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń uczelnianych.