Koło Naukowe Muzyki Organowej

Opiekun Koła Naukowego Muzyki Organowej: prof. dr hab. Jan Bokszczanin

 

 1. Siedziba Koła Naukowego Muzyki Organowej
 • Siedzibą Koła Naukowego Muzyki Organowej (zwanego dalej KNMO) jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwany dalej Uczelnią).
 1. Cele i zadania KNMO
 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu: organoznawstwa, form muzycznych, literatury organowej, kameralistyki organowej, gry liturgicznej, techniki i praktyki wykonawczej muzyki organowej jak i innych zagadnień mających związek z muzyką organową,
 • rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków KNMO,
 • współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na terenie Uczelni i w Polsce,
 • promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku,
 • integracja środowiska studentów różnych kierunków Uczelni zainteresowanych tematyką muzyki organowej,
 • popularyzacja muzyki organowej oraz wartościowych organów na terenie Białegostoku i regionu,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów nutowych,
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów Uczelni.
 1. Formy działalności KNMO
 • organizowanie seminariów, kursów mistrzowskich oraz wykładów dotyczących muzyki organowej,
 • organizowanie wycieczek tematycznych mających na celu pogłębianie wiedzy z zakresu organoznawstwa. Przede wszystkim odwiedzane będą miejsca, w których znajdują sie najcenniejsze organy polskie. Wycieczki będą miały na celu zapoznanie studentów z zabytkowymi instrumentami, dzięki czemu będą mili sposobność grać utwory z kategorii muzyki dawnej na instrumentach z epoki.
 • praca nad wybranym repertuarem w ramach prób indywidualnych i zespołowych,
 • prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów,
 • współpraca z autorytetami z zakresu wykonawstwa muzyki organowej w ramach wspólnych projektów artystycznych,
 • realizacja wspólnych projektów artystycznych z udziałem innych ośrodków akademickich i instytucji artystycznych, 
 • organizowanie koncertów, konkursów i festiwali zarówno muzyki organowej jak i muzyki organowej i kameralnej,
 • pomoc w przygotowywaniu artykułów, prac licencjackich i magisterskich na temat muzyki organowej,
 • prowadzenie spotkań mających na celu poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu: organoznawstwa, form muzycznych, literatury organowej, kameralistyki organowej, gry liturgicznej, techniki i praktyki wykonawczej muzyki organowej jak i innych zagadnień mających związek z muzyką organową,
 • realizowanie nagrań płytowych.
 1. Członkostwo w KNMO, prawa i obowiązki członków KNMO
 • Członkostwo (przez co rozumie się: prawo do wstąpienia, bycia członkiem jak i wystąpienia z organizacji) w KNMO jest dobrowolne.
 • Członkami mogą być studenci, absolwenci, pedagodzy Uczelni oraz inne osoby zainteresowane muzyką organową.
 • Liczba członków KNMO może ulegać zmianom w trakcie trwania działalności KNMO.
 • Członek ma prawo do:
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych i realizowanych w ramach działalności KNMO,
 • występowania z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości ich realizacji,
 • otrzymywania informacji odnośnie planu pracy KNMO.
 • Członek zobowiązany jest do:
 • aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadań KNMO.
 1. Władze KNMO
 • Działalność KNMO podlega opiece merytorycznej ze strony Opiekuna KNMO – prof. dr hab. Jana Bokszczanina.
 • Opiekunem KNMO może być nauczyciel akademicki Uczelni będący samodzielnym pracownikiem naukowym.
 • Pracami KNMO kieruje Przewodniczący, który reprezentuje również KNMO wobec władz Uczelni i innych instytucji.
 • Przewodniczący wybierany jest spośród członków KNMO przez minimum 50% +1 głosów wszystkich członków KNMO na okres 1 roku akademickiego.
 • Przewodniczący może ubiegać się o reelekcję dowolną ilość razy.
 • Przewodniczący może odmówić pełnienia powierzonej mu funkcji jak również zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego w czasie trwania kadencji.
 • Przewodniczącego można odwołać z pełnionej funkcji, na wniosek co najmniej dwóch członków KNMO. Wniosek musi zostać poparty w głosowaniu, większością 50% +1 głosów wszystkich członków KNMO.
 1. Źródła finansowania i pomoc materialna
 • KNMO może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń uczelnianych.
 • Działalność KNMO jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni.
 • Władze KNMO mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów państwowych i prywatnych.