Koło Naukowo – Artystyczne Muzyki Dawnej

Opiekun Koła Naukowo-Artystycznego Muzyki Dawnej

dr hab. Piotr Zawistowski

Statut KNAMD

1. Siedziba Koła Muzyki Dawnej

Koło artystyczno – naukowe MUZYKA DAWNA obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanego dalej Uczelnią). Siedzibą Koła Muzyki Dawnej jest Uczelnia.

2. Cele i zadania Koła Muzyki Dawnej

 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny historii, form muzycznych, techniki wokalnej i instrumentalnej z zakresu muzyki dawnej
 • rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków Koła
 • rozwijanie współpracy naukowej artystycznej z innymi zespołami muzyki dawnej
 • promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku
 • integracja środowiska studentów różnych kierunków Uczelni zainteresowanych tematyką muzyki dawnej
 • integracja środowiska muzycznego Białegostoku
 • propagowanie historycznie poprawnego wykonawstwa muzyki dawnej
 • prowadzenie badań naukowych w celu pogłębienia wiedzy w zakresie teorii i praktyki wykonawczej z zakresu muzyki dawnej
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów nutowych
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i pedagogów uczelni
 • działalność na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych
 • wymiana międzynarodowa

3. Formy działalności Koła Muzyki Dawnej

 • organizowanie seminariów, wykładów oraz warsztatów dotyczących teorii i wykonawstwa muzyki dawnej
 • praca nad wybranym repertuarem w ramach prób indywidualnych, sekcyjnych i całościowych
 • prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów
 • współpraca z autorytetami z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej w ramach wspólnych projektów artystycznych
 • realizacja wspólnych projektów artystycznych z udziałem innych osrodków akademickich i instytucji artystycznych
 • przygotowanie artykułów, prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich poruszających problematykę z obszaru muzyki dawnej

4. Członkowie Koła Muzyki Dawnej

 • przynależność do Koła jest dobrowolna
 • członkami mogą być studenci, absolwenci, pedagodzy Uczelni oraz artyści – muzycy zainteresowani teorią i praktyką wykonawczą muzyki dawnej

Członek ma prawo:

 • uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności Koła
 • występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji
 • otrzymywać informacje odnośnie planu pracy Koła

Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadań Koła Muzyki Dawnej.

5. Władze Koła Muzyki Dawnej

 • działalność Koła podlega opiece merytorycznej ze strony opiekuna Koła
 • pracami Koła kieruje Zarząd złożony z trzech osób, który reprezentuje również Koło wobec Władz Uczelni i innych instytucji
 • Zarząd wybierany jest spośród pedagogów i studentów Uczelni przez minimum 2/3 wszystkich członków Koła na okres 2 lat
 • zmiany w Statucie dokonywane są większością 50% + 1 głosów wszystkich członków Koła

6. Źródła finansowania i pomoc materialna

 • Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystanie z pomieszczeń uczelnianych
 • działalność Koła jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami uczelni
 • Władze Koła mogą zwracać się o pomoc finansowa do sponsorów państwowych i prywatnych

Zarząd Koła Naukowo – Artystycznego Muzyki Dawnej przy Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Filii UMFC w roku akademickim 2020/2021:

 • stud. Adrian Brzoska – przewodniczący zarządu
 • stud. Michał Orzołek – członek zarządu
 • stud. Damian Sorota – członek zarządu

Plan działań Koła w roku akademickim 2020/2021:

 1. Przygotowanie XVI-wiecznej kompozycji o tematyce bożonarodzeniowej utrzymanej w technice alternatim polifoniczno-chorałowego oraz wykonanie utworu w ramach koncertu – styczeń 2021
 2. Organizacja seminarium pt. Współczesne wykonawstwo dawnej polifonii w kontekście dokonań najwybitniejszych zespołów – kierunki estetyczne (I semestr 2020/2021)
 3. Wykład problemowy pt. Chóralna polifonia sakralna i świecka muzyka ansamblowa jako dwie artystyczne kontrpropozycje kształtujące wykonawstwo (II semestr 2020/2021)
 4. Przygotowanie i wykonanie programu koncertowego pt. Jak w dawnych wiekach śpiewano złożonego z utworów epoki średniowiecza oraz renesansu, opatrzonego komentarzem słownym, adresowanego do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Warsztaty z zakresu śpiewu w kameralnym zespole wokalnym (dwie sesje, po jednej w każdym semestrze)
 6. Wykład problemowy pt. Rola basso continuo w polifonii wokalnej wczesnego baroku z udziałem ad. dr Anny Krzysztofik-Buczyńskiej (II semestr 2020/2021)
 7. Basso continuo jako fundament polifonicznej faktury wokalnej – praca nad programem złożonym z utworów wczesnego baroku na zespół wokalny i/lub głos solowy i basso continuo – zadanie realizowane we współpracy z ad. dr Anną Krzysztofik-Buczyńską; prezentacja efektów pracy w formie koncertu/ występu publicznego