Koło Naukowe Muzyka Filmowa

Opiekun Koła naukowego: ad. dr Joanna Cieślik-Klauza

Statut koła naukowego

1. Siedziba

Koło naukowe MUZYKA FILMOWA (zwane dalej KMF) obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanej dalej Uczelnią). Siedzibą KMF jest Uczelnia.

2. Cele i zadania KMF

Celami działalności są:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła;
 • rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków Koła;
 • rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami;
 • promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku;
 • popularyzacja muzyki filmowej, filmu i literatury dot. tematyki filmu.

3. Formy działalności

Organizowanie:

 • spotkań o charakterze naukowym, dotyczących historii filmu i dźwięku w filmie;
 • projekcji filmowych, warsztatów, seminariów;współpraca z innymi instytucjami;
 • prezentowanie własnych osiągnięć przez praktyki związane z montażem filmowym;
 • zamieszczanie informacji dotyczących działalności Koła na stronie internetowej Uczelni;
 • współpraca z kołami naukowymi innych uczelni;
 • kontakty i współpraca z organizacjami działającymi w sferze filmowej;

4. Członkowie KMF

 • Przynależność do KMF jest dobrowolna.
 • Członkami KMF mogą być studenci i pracownicy naukowi Uczelni.

Członek ma prawo:

 • Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez KMF;
 • Występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji;
 • Otrzymywać informacje o planach pracy KMF;
 • Brać udział w wyborach władz KMF w (formie czynnej i biernej).

Członkowie zobowiązani są:

 • brać czynny dział w pracach KMF
 • podporządkowywać się uchwałom Zarządu

5. Władze KMF

 • Pracami KMF kieruje Zarząd złożony z trzech osób, który reprezentuje również KMF wobec Władz Uczelni i innych instytucji;
 • Zarząd wybierany jest spośród studentów UMFC przez minimum 2/3 wszystkich członków KMF na okres jednego roku akademickiego;
 • Liczba członków może ulegać zmianom w zależności od potrzeb;
 • Działalność KMF podlega opiece ze strony opiekuna koła naukowego;
 • KMF może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystania z pomieszczeń Uczelnianych;
 • Zmiany w Statucie dokonywane są większością 50 % + 1 głosów wszystkich członków KMF.

6. Źródła finansowania

 • Działalność KMF jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami Uczelni. Władze KMF mogą zwracać się o pomoc finansową do sponsorów prywatnych i państwowych.