Koło Muzyki Kameralnej

Opiekun Koła Muzyki Kameralnej w Białymstoku dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

Regulamin

  • Siedzibą Koła Muzyki Kameralnej w Białymstoku (zwanego dalej Kołem) jest Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC w Białymstoku.
  • W pracach Koła mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani studenci i pedagodzy. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
  • O doborze składu poszczególnych zespołów instrumentalnych oraz wykonywanych dzieł decyduje nauczyciel akademicki realizujący dany projekt. Pozostali członkowie Koła mogą uczestniczyć w kolejnych etapach realizacji projektów w charakterze obserwatorów.
  • Koło może nawiązywać kontakty z podobnymi organizacjami w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.
  • Koło reprezentuje Zarząd, w skład którego wchodzi opiekun Koła oraz 2 studentów wybieranych na zebraniu wszystkich członków Koła w październiku, na okres danego roku akademickiego, bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu.
  • Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.
  • Koło może korzystać z pomocy finansowej UMFC oraz pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł
  • Zmian w Regulaminie można dokonać na zebraniu wszystkich członków Koła bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu.
  • Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmują wszyscy członkowie Koła większością 2/3 głosów.