Koło Muzyki Dawnej

Opiekun Koła artystyczno-naukowego Muzyki Dawnej

dr hab. Piotr Zawistowski

Statut koła naukowego

1. Siedziba Koła Muzyki Dawnej

Koło artystyczno – naukowe MUZYKA DAWNA obejmuje swoją działalnością studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 (zwanego dalej Uczelnią). Siedzibą Koła Muzyki Dawnej jest Uczelnia.

2. Cele i zadania Koła Muzyki Dawnej

 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny historii, form muzycznych, techniki wokalnej i instrumentalnej z zakresu muzyki dawnej
 • rozwijanie życia naukowego i artystycznego członków Koła
 • rozwijanie współpracy naukowej artystycznej z innymi zespołami muzyki dawnej
 • promowanie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku
 • integracja środowiska studentów różnych kierunków Uczelni zainteresowanych tematyką muzyki dawnej
 • integracja środowiska muzycznego Białegostoku
 • propagowanie historycznie poprawnego wykonawstwa muzyki dawnej
 • prowadzenie badań naukowych w celu pogłębienia wiedzy w zakresie teorii i praktyki wykonawczej z zakresu muzyki dawnej
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów nutowych
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i pedagogów uczelni
 • działalność na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych
 • wymiana międzynarodowa

3. Formy działalności Koła Muzyki Dawnej

 • organizowanie seminariów, wykładów oraz warsztatów dotyczących teorii i wykonawstwa muzyki dawnej
 • praca nad wybranym repertuarem w ramach prób indywidualnych, sekcyjnych i całościowych
 • prezentacja własnych osiągnięć podczas koncertów
 • współpraca z autorytetami z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej w ramach wspólnych projektów artystycznych
 • realizacja wspólnych projektów artystycznych z udziałem innych osrodków akademickich i instytucji artystycznych
 • przygotowanie artykułów, prac licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich poruszających problematykę z obszaru muzyki dawnej

4. Członkowie Koła Muzyki Dawnej

 • przynależność do Koła jest dobrowolna
 • członkami mogą być studenci, absolwenci, pedagodzy Uczelni oraz artyści – muzycy zainteresowani teorią i praktyką wykonawczą muzyki dawnej

Członek ma prawo:

 • uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności Koła
 • występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji
 • otrzymywać informacje odnośnie planu pracy Koła

Członek zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zadań Koła Muzyki Dawnej.

5. Władze Koła Muzyki Dawnej

 • działalność Koła podlega opiece merytorycznej ze strony opiekuna Koła
 • pracami Koła kieruje Zarząd złożony z trzech osób, który reprezentuje również Koło wobec Władz Uczelni i innych instytucji
 • Zarząd wybierany jest spośród pedagogów i studentów Uczelni przez minimum 2/3 wszystkich członków Koła na okres 2 lat
 • zmiany w Statucie dokonywane są większością 50% + 1 głosów wszystkich członków Koła
 • kierownictwo artystyczne nad działającym od 2005 r. Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, sprawuje inicjator powstania i dotychczasowy kierownik zespołu – Anna Moniuszko

6. Źródła finansowania i pomoc materialna

 • Koło może nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i instrumentów Uczelni do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z regułami korzystanie z pomieszczeń uczelnianych
 • działalność Koła jest wspomagana finansowo przez Uczelnię w miarę możliwości i w porozumieniu z władzami uczelni
 • Władze Koła mogą zwracać się o pomoc finansowa do sponsorów państwowych i prywatnych

 

Działalność Koła Muzyki Dawnej

 • 22 listopada 2009 – G. F. Haendel – Koncert organowe po.6 nr 1 i 4 (pozytyw – Marek Toporowski), Oda na cześć Królowej Anny „Eternal source of Light Divine”; Aula Magna skład Zespół Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko
 • 27 grudnia 2009 – H. Purcell „Dydona i Eneasz”; Aula Magna Pałacu Branickich, Zespół Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko
 • 23 kwietnia 2010 – H. Purcell – Dydona, Aula Magna skład jw.
 • 6 czerwca 2010 – K. Forster, A. Jarzębski – Galeria Slendzińskich – Zespół Muzyki Dawnej Consort 415 oraz soliści: Marta Wróblewska, Paweł Gołaszewski, Anna Moniuszko, Bogdan Kordy.
 • Seminarium dotyczące prezentacji klawikordu i pianoforte. Wykłady i zajęcia ze studentami – Katarzyna Drogosz i Maria Erdman
 • Koncert – prezentacja instrumentów, sala Kameralna Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku; Wykonawcy: Maria Erdman – klawikord, Katarzyna Drogosz – pianoforte, Lilianna Stawarz, Anna Krzysztofik- Buczyńska
 • 03 października 2010 – Koncert Inauguracyjny XXVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej- kościół pw. Św. Wojciecha w Białymstoku; W programie: Muzyka Polskich Mistrzów Baroku: Damian Stachowicz – Psalmy nieszporne, Jacek Różycki – Magnificat
 • Seminarium dotyczące problematyki wykonawczej Sonat Scarlattiego na klawesynie i fortepianie prowadzone przez Prof. Ewę Piasecką z AM w Łodzi,
 • 07 grudnia 2010 – Koncert w ramach Muzycznych Wtorków w Akademii Aula Magna Pałacu Branickich; W programie: Muzyka Polskich Mistrzów Baroku: G. G. Gorczycki – Completorium,
 • 9 marca 2011 – Koncert oratoryjny w ramach cyklu Muzyka Mistrzów Baroku, w programie: Motety J. S. Bacha.
 • 12 czerwca 2011 – Koncert w ramach cyklu Muzyka w Starym Kościele-W programie: kompozycje Forstera, Szarzyńskiego, Mielczewskiego.