Elwira Jolanta Krynska

elwira jolanta krynska

Profesor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe osadzone są wyraźnie w jednej z podstawowych nauk pedagogicznych – w historii wychowania. Zajmuje się problematyką składającą się na przedmiot badań tej dyscypliny naukowej, ale jej poszukiwania badawcze dotyczą najnowszych dziejów oświaty i wychowania: okresu II Rzeczypospolitej, czasów II wojny światowej i okupacji Polski oraz pierwszych lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Są to zagadnienia bezpośrednio związane z:

  • oświatą szkolną i pozaszkolną, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej,
  • niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej,
  • a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się obowiązującej interpretacji rzeczywistości w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”.

Myślą przewodnią realizowanych zamierzeń naukowych było wskazanie na działania wychowawcze kształtujące pokolenia zdolne przyszłość uchwycić w nasze ręce (cyt. za: Aurelio Peccei).

Ogólny dorobek naukowy zamyka się liczbą około 120 publikacji naukowych (w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego – 80), na które składają się: monografie autorskie, opracowania pod redakcją, rozprawy zamieszczone w pracach zbiorowych i artykuły w periodykach naukowych (”Edukacja”, „Episteme”, ”Przegląd Historyczno – Oświatowy”, „Rocznik Pedagogiczny” i inne).

Aktywnie uczestniczy w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Brała udział m.in. w konferencji poświęconej tematyce innowacji w edukacji akademickiej. Zgromadziła ona liczne grono pedagogów, badaczy problemów edukacji akademickiej i zaowocowała bogatym opracowaniem, w którym zamieszczono także i  referat Pani Profesor wygłoszony na tymże spotkaniu /Uniwersytet – podmiot czy obiekt zmian? /w:/ Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red.: J. Piekarski, D. Urbaniak – Zając, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 65 – 75/. Również w „Edukacji” został opublikowany artykuł dotyczący kwestii realizacji Procesu Bolońskiego i współpracy ze środowiskiem akademickim. („By nie podcinać własnych korzeni…”, „Edukacja” nr 3 /107/2009, s. 145 – 149).

Była organizatorem ogólnopolskiej konferencji władz wydziałów pedagogicznych szkół publicznych pod honorowym patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum było poświęcone Teoretycznym i praktycznym problemom tożsamości pedagogiki.
Wygłosiła także referat nt.: Higher education In Poland In the light of the Bologna Declaration na sympozjum naukowym w USA, Baltimore, Maryland, Loyola University Maryland, (17 – 24 września 2011).

Swoistego rodzaju egzemplifikacją wiedzy teoretycznej są jej działania dydaktyczne wyrażające się nie tylko w prowadzeniu kursowych i monograficznych wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ale także organizowaniu, kierowaniu oraz koordynowaniu konkursowymi projektami dydaktycznymi finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny, jak również Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.