Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

Ogłoszenie o Stypendium
im. Witolda Lutosławskiego 2016

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów:

 • życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
 • świadectwa ukończenia szkoły/uczelni lub dokumentu poświadczającego etap zaawansowania kształcenia,
 • planu kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
 • rekomendacji dwóch wykładowców akademickich,

w terminie do 23 czerwca 2016 roku na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

(liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje na www.lutoslawski.pl

Dokumenty przed dyplomem

Kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka

UWAGA DYPLOMANCI

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie absolutorium,

 • złożenie zatwierdzonego programu artystycznego,

 • złożenie pisemnej pracy dyplomowej (studia pierwszego stopnia)/magisterskiej (studia drugiego stopnia).

W związku z powyższym najpóźniej na dwa tygodnie (po uprzednim zatwierdzeniu przez program antyplagiatowy – ZARZĄDZENIE Rektora UMFC Nr 3/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie obowiązku sprawdzania prac licencjackich oraz magisterskich przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego)
przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie:

 • program recitalu podpisany przez pedagoga przedmiotu głównego – forma podania do Dziekana Wydziału,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, twarda oprawa z nadrukiem PRACA DYPLOMOWA/MAGISTERSKA, wydruk jednostronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, zbindowany (bez twardej oprawy) wydruk dwustronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – forma elektroniczna (CD).

Ponadto należy dostarczyć osobiście po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej/magisterskiej promotorowi i recenzentowi (forma pracy do ustalenia z promotorem i recenzentem).


W Dziekanacie należy również złożyć:

do 10 czerwca br.:

 • indeks (wraz z kartą okresowych osiągnieć studenta) ze wszystkimi zaliczeniami

do 30 czerwca br.:

 • 4 zdjęcia dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm)

 • wypełnioną kartę obiegową

 • informacje dotyczące osiągnięć artystycznych i naukowych, które powinny być zawarte w suplemencie (forma pisemna),

 • potwierdzenie opłaty za dyplom w wys. 60 zł. (przelew na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Białymstoku numer konta:
  72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 z dopiskiem opłata za dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia)

Na wniosek absolwenta, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, uczelnia wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Należy wówczas złożyć dodatkowe jedno zdjęcie dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm) oraz wnieść opłatę w wys. 40 zł. na ww. numer konta.