USOS – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ,,Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.  Lista wyłączeń z powyższego obowiązku określona została w art. 125 ust. 3 w/w. Ustawy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668).

Zgodnie z art. 253 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) zgody Rektora wyrażone przed dniem wejścia w życie w/w. Ustawy (tj. 01.10.2018r.)  na podstawie art. 129 ust. 1 uprzednio obowiązującej Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym zachowują moc przez okres, na który zostały wyrażone.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 125 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz par. 58 ust. 8 Statutu UMFC  ,,Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy„.

W związku z powyższym proszę o złożenie stosownych oświadczeń do JM Rektora. Przedmiotowe dokumenty proszę składać za pośrednictwem Działu Kadr.

Z poważaniem,

Dział Kadr i Płac

Nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2019

Szanowni PT Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC

W zakładce „Nauka” dostępny jest nowy wzór planu zadaniowo-finansowego na  zadania naukowe, naukowo-artystyczne, badawcze i wydawnicze planowane do realizacji i finansowania w roku 2019.

PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY składa się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. “Opis zadań 2019” – formularz dla Pracownika
  2. ”Plan zadaniowo-finansowy 2019 Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC” – formularz dla Kierownika Katedry / Zakładu

UWAGA:

– w pierwszej kolejności pracownicy badawczo-dydaktyczni Katedr, Zakładów UMFC (wyłącznie asystenci, adiunkci, profesorowie) składają w wersji elektronicznej do kierowników swoich jednostek dokument: 1. „Opis zadań 2019” — formularz dla Pracownika,

 następnie Kierownicy Katedr/Zakładów przygotowują 2”Plan zadaniowo-finansowy Katedry/Zakładu UMFC 2019” na podstawie opisów zadań zebranych od pracowników badawczo-dydaktycznych Katedr, Zakładów – formularz dla Kierownika Katedry / Zakładu.

– wypełniony, wydrukowany i podpisany plan, zawierający WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY/ZAKŁADU wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY/ZAKŁADU składa w Biurze Rektora i Senatu oraz przesyła w wersji elektronicznej na adres mailowy: nauka@chopin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r

Wszelkie pytania dotyczące kwestii formalnych prosimy kierować do Działu Nauki UMFC.