30 lat erasmusa

http://erasmusplus.org.pl/zaprojektuj-plakat-promujacy-jubileusz-30-lecia-programu-erasmus/

Rada Wydziału

Posieczenie Rady Wydziału odbędzie się 21 lutego o godzinie 15.oo w Sali Kameralnej 25, budynek A.

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

uprzejmie informujemy o naborze wniosków dotyczących stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców (ok. 5 tys./mies. przez 3 lata). Wnioski będzie można składać w systemie OSF OPI (po uprzednim zarejestrowaniu własnego profilu).
Więcej szczegółowych informacji w poniższej tabelce oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/.

Dla kogo?
Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny
Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki techniczne, Nauki medyczne, Nauki przyrodnicze, Nauki rolnicze i Nauki o sztuce.

O programie
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Osoby, które zapoznały się z programem ww. stypendium i mają przygotowany dorobek oraz wszystkie wstępne wymagane informacje, zapraszamy do umawiania się drogą mailową z Działem Nauki w celu uzyskania pomocy w kwestiach formalno-prawnych.

OGŁOSZENIE

KONCERTY DOROCZNE STUDENTÓW
kierunku Instrumentalistyka i Wokalistyka
odbędą się w dniach 13 i 15 lutego 2017r.,godz.19:00.
Kandydatów do koncertu (soliści i zespoły kameralne) zgłasza do Biura Koncertowego drogą mailową na adres biel@chopin.man.bialystok.pl
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem najwyższych ocen
(A /21-23, A+ /24-25) najpóźniej do dnia 8 lutego 2017r.

Program powinien uwzględniać:
imię i nazwisko wykonawcy, instrument na jakim gra, rok studiów, pedagog prowadzący,
imię i nazwisko kompozytora, daty życia, tytuł utworu, nazwy części,
czas trwania utworu, sugerowany dzień występu.

Prodziekan dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC

Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Konferencji Naukowej
z cyklu Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej

Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy

w Szczecinie, w dn. 7 – 8 kwietnia 2017 (piątek, sobota)

Konferencja skierowana jest do naukowców, pedagogów, psychologów, socjologów, metodyków, nauczycieli szkół muzycznych i artystów, których zainteresowania oscylują wokół następujących problemów:
1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
2. Dorobek kulturalny polskich szkół muzycznych.
3. Perspektywy rozwoju polskich szkół muzycznych, ocena zmian strukturalnych.
4. Cele i zadania specjalistycznego kształcenia muzycznego w różnych krajach.
5. Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalistycznej edukacji muzycznej.
6. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli szkół muzycznych.
7. Metody kształcenia muzycznego. Doświadczenia polskie i innych krajów.
8. Sukcesy, porażki, problemy uczniów i nauczycieli szkół muzycznych.
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Leonarda Piwoni, konsultant CENSA, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy MKiDN
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, członek Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca
prof. dr hab. Ewa Zwolińska – dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Ewa Szatan – Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia
Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM – Katedra Pedagogiki Muzyki, Wydział
Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Anna Waluga, prof. AM – kierownik Katedry Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Katowicach, prezes Stowarzyszenia im. Zoltana Kodalya w Polsce

dr hab. Agnieszka Weiner, prof. WSEI – kierownik Pracowni Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Karta zgłoszenia