Prace dyplomowe

Kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka

UWAGA DYPLOMANCI

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie absolutorium,

 • złożenie zatwierdzonego programu artystycznego,

 • złożenie pisemnej pracy dyplomowej (studia pierwszego stopnia)/magisterskiej (studia drugiego stopnia).

W związku z powyższym najpóźniej na dwa tygodnie (po uprzednim zatwierdzeniu przez program antyplagiatowy – ZARZĄDZENIE Rektora UMFC Nr 3/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie obowiązku sprawdzania prac licencjackich oraz magisterskich przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programu antyplagiatowego)
przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie:

 • program recitalu podpisany przez pedagoga przedmiotu głównego – forma podania do Dziekana Wydziału,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, twarda oprawa z nadrukiem PRACA DYPLOMOWA/MAGISTERSKA, wydruk jednostronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – format A4, zbindowany (bez twardej oprawy) wydruk dwustronny,

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej/magisterskiej – forma elektroniczna (CD).

Ponadto należy dostarczyć osobiście po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej/magisterskiej promotorowi i recenzentowi (forma pracy do ustalenia z promotorem i recenzentem).


W Dziekanacie należy również złożyć:

do 10 czerwca br.:

 • indeks (wraz z kartą okresowych osiągnieć studenta) ze wszystkimi zaliczeniami

do 30 czerwca br.:

 • 4 zdjęcia dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm)

 • wypełnioną kartę obiegową

 • informacje dotyczące osiągnięć artystycznych i naukowych, które powinny być zawarte w suplemencie (forma pisemna),

 • potwierdzenie opłaty za dyplom w wys. 60 zł. (przelew na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Białymstoku numer konta:
  72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 z dopiskiem opłata za dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia)

Na wniosek absolwenta, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego, uczelnia wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Należy wówczas złożyć dodatkowe jedno zdjęcie dyplomowe (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm) oraz wnieść opłatę w wys. 40 zł. na ww. numer konta.

Wymogi formalne i redakcyjne dotyczące prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich

Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonują nazwy:
praca dyplomowa (studia pierwszego stopnia)
praca magisterska (studia drugiego stopnia)

I. Uwagi ogólne
Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) może mieć charakter poglądowy (teoretyczny) lub badawczy (empiryczny). Powinna ona stanowić wyczerpujące opracowanie tematu w świetle literatury przedmiotu wraz z podsumowaniem, bibliografią, oświadczeniem, ewentualnie też aneksami. W przypadku pracy o charakterze badawczym należy zamieścić w niej rozdział zawierający prezentację metodologii badań własnych autora.
Temat pracy powinien być związany z zakresem przedmiotowym kierunku studiów lub specjalności. Temat pracy student ustala z promotorem.
Na ogół przyjmuje się, że narracja tekstu prowadzona jest w formie bezosobowej (np. „jak wykazano”, „badaniami objęto”, itp.), dopuszcza się jednak także zastosowanie pierwszej osoby („jak wykazałem”, „badaniami objąłem”); konieczne jest konsekwentne stosowanie wybranej formy.
Praca powinna być sporządzona w czterech egzemplarzach (w tym jeden w postaci elektronicznej) i dostarczona przez studenta promotorowi i recenzentowi co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

II. Układ pracy
Układ pracy licencjackiej lub magisterskiej jest następujący:

 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Tekst główny (minimum trzy rozdziały)
 • Zakończenie (wnioski)
 • Bibliografia
 • Aneksy (opcjonalnie)
 • Oświadczenie

1. Strona tytułowa
Wzór strony tytułowej dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów stanowi

Załącznik nr 1 – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Załącznik nr 1 – Instrumentalistyka (studia I lub II stopnia)

Załącznik nr 1 – Wokalistyka (studia I lub II stopnia)

2. Spis treści
Spis treści powinien zawierać wykaz wszystkich części składowych pracy wraz z numeracją stron.

3. Wstęp
Wstęp powinien zawierać wprowadzenie do zasadniczej problematyki, a zwłaszcza sformułowanie celu i zakresu przedmiotowego pracy oraz zwięzłą informację o treści poszczególnych rozdziałów.

4. Tekst główny
Tekst główny obejmuje rozdziały i podrozdziały wynikające z logicznego podziału treści pracy. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny być wyróżnione powiększoną i pogrubioną czcionką. Można stosować numerację jednorodną (cyfry arabskie) lub mieszaną (numer rozdziału cyfrą rzymską, podrozdziału arabską). Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów lub też – w przypadku cytowania dłuższych fragmentów – wyróżnione kursywą. Wszystkie cytaty powinny być opatrzone przypisami. Szczegółowe zasady formułowania przypisów wraz z przykładami zawiera:

Załącznik nr 2.

5. Zakończenie
W zakończeniu należy zawrzeć podsumowanie treści pracy lub wnioski z badań własnych autora, można też zarysować postulaty autora dotyczące ewentualnych przyszłych badań dotyczących danej problematyki.

6. Bibliografia
Bibliografia stanowi wykaz literatury przedmiotu i powinna obejmować wszystkie pozycje cytowane w pracy. W bibliografii można także zamieścić literaturę, która nie była bezpośrednio cytowana przez autora, lecz wiąże się bezpośrednio z tematem pracy. Bibliografię ujmuje się w porządku alfabetycznym (poczynając od nazwiska autora lub tytułu pracy zbiorowej); nie należy stosować numeracji. Bibliografia może być podzielona na działy, w zależności od rodzaju dokumentów (np. źródła, literatura przedmiotu albo książki, artykuły, strony internetowe).

7. Aneksy
Praca może zawierać dodatkowe dane lub treści (np. wykazy, reprodukcje afiszów, dokumentów, materiały nutowe, etc.), które należy umieścić poza tekstem głównym w formie aneksów. W przypadku występowania więcej niż trzech aneksów należy poprzedzić je spisem aneksów, ujętym też odpowiednio w spisie treści.

8. Oświadczenie
Załącznik nr 3

należy dołączyć do wymaganych dokumentów (bez umieszczania w pracy).
W pracy dyplomowej należy umieścić obligatoryjnie:

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samodzielnie napisanej pracy – studia I stopnia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samodzielnie napisanej pracy – studia II stopnia

który powinien być ostatnią stroną każdego egzemplarza pracy dyplomowej (bez umieszczania w spisie treści).
Zasady składania prac dyplomowych i magisterskich

Na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie:

 • program recitalu podpisany przez pedagoga przedmiotu głównego – forma podania do Dziekana Wydziału;
 • 1 egz. pracy dyplomowej – format A4, twarda oprawa z ewentualnym nadrukiem PRACA DYPLOMOWA, wydruk jednostronny;
 • 1 egz. pracy dyplomowej – format A4, zbindowany (bez twardej oprawy), wydruk dwustronny;
 • 1 egz. pracy dyplomowej – forma elektroniczna (CD);

Ponadto dostarczyć osobiście po 1 egz. pracy dyplomowej promotorowi i recenzentowi – format A4, twarda oprawa, wydruk jednostronny

III. Wytyczne redakcyjne
Czcionka – Times New Roman
Rozmiar czcionki – 14 punktów (tytuły rozdziałów – 19, tytuły podrozdziałów – 17, przypisy i tekst w tabeli – 11 punktów).
Odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
Marginesy – lewy 3 cm, prawy 2 cm
Format strony – A4, wydruk jednostronny.

IV. Literatura pomocnicza
Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, wydanie drugie, Wrocław 1999.
Barbara Zbroińska, Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Kielce 2002.