Kursy konsultacyjne

KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

Terminy konsultacji:

25 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca 2017 r.

Konsultacje odbywać się będą w budynku UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego
w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, w sali nr 23 w godzinach:

  • 10:30 – 12:00 – kształcenie słuchu,
  • 12:10 – 12:55 – dyrygowanie,
  • 13:05 – 13:50 – emisja głosu.

Odpłatność w wysokości:

  • za cały kurs (trzy przedmioty) 420 zł
  • za jeden wybrany przedmiot 210 zł

Uwaga: Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Opłatę za kurs należy przekazać na konto, a dowód wpłaty przynieść na zajęcia:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem: Kurs konsultacyjny

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych – warsztaty

II EDYCJA WARSZTATÓW

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych. Aktualne problemy związane z odpowiedzialnością za nieuprawnione korzystanie oraz dochodzenie roszczeń, w oparciu o najnowszą praktykę sądową po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r.

5 kwietnia 2017r., Warszawa

OPIS
Celem szkolenia, prowadzonego przez radcę prawnego Pawła Markiewicza, jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich. Prowadzący przedstawi zarówno wytyczne dotyczące korzystania z utworów w granicach prawa, jak i potencjalne konsekwencje dokonanych naruszeń. Przedmiotem szkolenia będą także szeroko dyskutowane kwestie związane ze specyfiką naruszeń praw autorskich w środowisku cyfrowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przekazaniu doświadczeń procesowych związanych z dochodzeniem naruszeń praw autorskich, ale także obroną przed takim zarzutami.

PROGRAM
1. Granice monopolu autorskiego w środowisku analogowym i cyfrowym, czyli kiedy dochodzi do korzystania z praw autorskich?
2. Pola eksploatacji i zakres licencji. Spory na tle wykonywania umowy autorskoprawnej; naruszenie praw autorskich czy naruszenie umowy?
3. Naruszenia licencji ustawowych i ich konsekwencje.
4. Ograniczenia korzystania wynikające z osobistych praw autorskich:
– prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste,
– rzetelne wykorzystanie utworu oraz prawo do integralności – przykłady naruszeń,
– kiedy brak oznaczenia autorstwa nie narusza praw osobistych?
– klauzule umowne dot. wykonywania osobistych praw autorskich oraz ich skuteczność.
5. Specyfika naruszeń w środowisku cyfrowym:
– pobieranie i udostępnianie plików oraz streaming w świetle prawa autorskiego,
– czy linkowanie w Internecie narusza prawa autorskie? Znaczenie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE,
– ryzyko prawne związane z korzystaniem z materiałów dostępnych w sieci na otwartych licencjach,
– odpowiedzialność udostępniającego sieć Wi-Fi za naruszenia dokonane przez użytkowników.
6. Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną; orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz sądów polskich w sprawie Chomikuj.pl.
7. Strona podmiotowa czynów naruszających majątkowe prawa autorskie i pokrewne – czyli kto odpowiada za naruszenie bezpośrednio a kto pośrednio:
– sprawstwo, współsprawstwo,
– podżeganie i pomocnictwo w naruszeniach.
8. Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości odszkodowania za naruszenie praw autorskich. W jakich przypadkach można żądać dwukrotności wynagrodzenia? – aktualne orzecznictwo sądów.
9. Procesowe aspekty dochodzenia ochrony praw autorskich i pokrewnych:
– przedawnienie roszczeń,
– zabezpieczenie dowodów i roszczeń w procesie cywilnym,
– dochodzenie roszczeń informacyjnych.

Informacje organizacyjne

Data: 5 kwietnia 2017 r. godziny: 10:00 – 16:15
Miejsce: Warszawa, Golden Floor Millenium Plaza
Rabat: szkolenie objęte programem lojalnościowym „Wiedza”
Dodatkowe: Możliwość zwolnienia z podatku VAT (dla upoważnionych)

Cena:
590 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym do 29 marca 2017 r
690 zł + VAT
przy zgłoszeniu przesłanym po 29 marca 2017 r

Ocena nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMFC za lata 2014-2016

Na podstawie § 61 oraz § 62 Statutu UMFC (Uchwała Senatu nr 92/191/2015 z dn. 29.06.2015 r. z późn. zm.) w zw. z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), Senat UMFC w dniu 28 lutego 2017 r. podjął uchwałę nr 17/52/2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie za lata 2014-2016.
Wzorem lat ubiegłych procedura przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich wymaga wypełnienia kwestionariusza pt. Informacja o działalności artystycznej, pedagogicznej i naukowej w latach 2014-2016 przez pedagogów oraz Karty oceny przez kierowników katedr oraz dziekanów. Ocenie nie podlegają nauczyciele akademiccy, którzy rozpoczęli pracę w Uczelni po 1 października 2016 r.

Uchwała Senatu nr 17/52/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skład orkiestry 14.03.2017r.

Tadeusz Karolak – dyrygent
Karel Dohnal – klarnet

W programie:
Karol Kurpiński – Koncert B-dur na klarnet i orkiestrę
Żaneta Rydzewska – Koncert na klarnet i orkiestrę (prawykonanie)
Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll op.67

INSTRUMENTY SMYCZKOWE – CAŁY PROGRAM

Skrzypce I 
1. Pomykała Joanna –koncertmistrz
2. Piotrowski Zbigniew
3. Sinchuk Marharyta
4. Mariusz Jacek Toczyski
5. Majewski Bartłomiej
6. Chudziak Aleksandra Magdalena
7. Pawlicka Hanna Agnieszka
8. Szuchalska Monika
9. Mancewicz Maciej
10. Kałużny Szymon
11. Patrykus Marta Barbara
12. Maliszewska Joanna
13. Bielska Melania

Skrzypce II
1. Górska Magdalena – lider
2. Baumel Agata
3. Traihel Maryia
4. Volkava Dziyana
5. Mazgajczyk Katarzyna Anna
6. Borowski Dawid
7. Czepiel Eliza
8. Garus Katarzyna
9. Kuk Krzysztof
10. Laskowska Agata
11. Zaworska Alicja
12. Nalaskowska Dobrochna

Altówka
1. Monachowicz Anna – lider
2. Zych Martyna Oliwia
3. Piatrovich Hanna
4. Drabarek Agnieszka
5. Gosieniecka Aleksandra
6. Wiciński Karol

Wiolonczele
1. Wolanin Piotr lider
2. Asipchuk Raman
3. Mikelis Valeryia
4. Maciejewska Kinga

Kontrabasy
1. Pawełczyk Patrycja Małgorzata – lider
2. Waraksa Mateusz
3. Hasińska Elżbieta
4. Cis Oskar

PERKUSJA
1. Murawko Urszula
2. Łepkowski Mateusz
3. Batora Michał

AKORDEON
1. Zalewski Karol

Fortepian
1.Mileshka Mikalai

KONFERENCJA ARS PASCHALIS

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ul. Kawaleryjska 5

zaprasza na Ogólnopolską konferencję naukowo-artystyczną z cyklu 

„W kręgu chóralistyki polskiej” 

ARS PASCHALIS

Białystok, 1-2 kwietnia 2017

CEL KONFERECJI

Konferencja poświęcona jest tematyce pasyjnej w twórczości kompozytów różnych epok oraz tradycjom wykonawczym w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Poruszona zostanie tematyka wielkopostna w religiach Wschodu i Zachodu, omówione zostaną tradycje wykonawcze w muzyce barokowej, śpiewy chóralne w mszach świętych jak również tradycje estradowe tego gatunku kontynuowane w muzyce współczesnej.

W trakcie konferencji referaty wygłoszą specjaliści z  różnych polskich ośrodków naukowych (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, UMCS Lublin, Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, UMFC Warszawa).

W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty przez specjalistów różnych ośrodków naukowych. (prof. Marek Dyżewski, prof. Marcin Łukaszewski, dr hab. Piotr Olech, dr, hab, Zofia Bernatowicz, prof. Jarosław Lewków, ks. dr hab. Michał Szulik, dr hab. Tomasz Baranowski, dr hab. Jan Bokszczanin, dr Ewa Barbara Rafałko, dr Joanna Cieślik-Klauza

Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert pod dyrekcją dr Ewy Barbary Rafałko. Wystąpią: Zespół PRO OPERE, Chór Dziecięcy Opery i Filharmonii Podlaskiej, Zespół Wokalny ZSM w Białymstoku oraz zespół instrumentalny. W programie koncertu znajdzie się cykl pieśni pasyjnych w opracowaniu białostoczanina Cezarego Kundy oraz Ave Christe Knuta Nystedta.