Ogłoszenie

Uwaga I rok – studia licencjackie – Lektorat języka angielskiego.

Studenci proszeni są o zgłoszenie się na obowiązkowy „Placement Test” do sali 24 w następujących terminach: poniedziałek 3 października godz 9.35 lub 13.00, wtorek 4 października godz. 13.00 lub czwartek 6 października godz 8.00 ( termin ostateczny).

OGŁOSZENIE o parkowaniu 2016

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 października 2016 wjazd na teren posesji uczelni i możliwość parkowania będą możliwe dla osób posiadających piloty, umożliwiające otwieranie szlabanów wjazdowych. Roczna opłata za korzystanie z uczelnianego parkingu wynosi 40 zł. Kaucja za użyczenie pilota wynosi 50 zł.

O korzystanie z parkingu mogą ubiegać się pedagodzy, pracownicy pozadydaktyczni, studenci i rodzice lub opiekunowie dzieci przedszkola. Wydanie pilota nastąpi na podstawie wniosku i po uiszczeniu wymaganych opłat. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału lub na portierni.

Osoby posiadające już piloty roczne opłaty za korzystanie z parkingu mogą uiścić do dnia 29 października 2016 r.

Wniosek o wydanie pilota 2016

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

Ogłoszenie o Stypendium
im. Witolda Lutosławskiego 2016

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów:

  • życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
  • świadectwa ukończenia szkoły/uczelni lub dokumentu poświadczającego etap zaawansowania kształcenia,
  • planu kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
  • rekomendacji dwóch wykładowców akademickich,

w terminie do 23 czerwca 2016 roku na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

(liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje na www.lutoslawski.pl